Środa, 28 września 2022 r. | imieniny: Luby, Wacława
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze starszy informatyk w Urzędzie Gminy Borzęcin
 1. nabor ikona1Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin
 2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 3. Nazwa stanowiska: starszy informatyk
 4. Wymiar czasu pracy: 4/5 etatu - 32 godziny tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) Nieposzlakowana opinia,

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

7) Wykształcenie wyższe, kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne,

8) Staż pracy minimum 3 lata,

9) Znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

10) Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows oraz umiejętność instalowania i konfiguracji systemu Windows i sterowników do urządzeń peryferyjnych,

11) Dobra znajomość obsługi i konfiguracji usług sieciowych i protokołów w systemach Linux i Windows,

12) Podstawowa znajomość instalacji i konfiguracji systemów informatycznych,

13) Podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji systemów informatycznych,

14) Podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji macierzy dyskowych,

15) Znajomość obsługi systemów informatycznych wraz z konfiguracją podstawowych usług.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

2) Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows oraz umiejętność instalowania i konfiguracji systemu Windows i sterowników do urządzeń peryferyjnych,

3) Dobra znajomość obsługi i konfiguracji usług sieciowych i protokołów w systemach Linux i Windows,

4) Podstawowa znajomość instalacji i konfiguracji systemów informatycznych,

5) Podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji systemów informatycznych,

6) Podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji macierzy dyskowych,

7) Znajomość obsługi systemów informatycznych wraz z konfiguracją podstawowych usług,

8) Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

9) Komunikatywność i operatywność,

10) Dokładność, skrupulatność,

11) Posiadanie prawa jazdy kat. B,

12) Umiejętność organizacji własnej pracy.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) Rozwiązywanie podstawowych problemów użytkowników związanych z codzienną obsługą komputera oraz prawidłowym funkcjonowaniem środowiska informatycznego w urzędzie,

2) Przygotowywanie komputerowych stanowisk pracy w urzędzie, przenoszenie ich oraz likwidowanie,

3) Wstępne diagnozowanie uszkodzeń IT,

4) Zgłaszanie awarii do gwaranta oraz kontrolowanie prawidłowości odbiorów,

5) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji obowiązującą w urzędzie, dokonywanie przeglądu stanowisk,

6) Utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,

7) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń poligraficznych w Urzędzie,

8) Obsługa informatyczna Urzędu,

9) Administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,

10) Zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,

11) Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych (ASI),

12) Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w ramach aplikacji ŹRÓDŁO do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych,

13) Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem Portalu e-Urząd, Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie,

14) Nadawanie Profilu Zaufanego na platformie ePuap,

15) Prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,

16) Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,

17) Administrowanie systemami teleinformatycznymi (routery, serwery, swiche),

18) Administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),

19) Tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,

20) Wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i stosowania podpisu elektronicznego,

21) Wdrażanie nowego oprogramowania,

22) Konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,

23) Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,

24) Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,

25) Obsługa poczty elektronicznej,

26) Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borzęcin,

27) Obsługa informatyczna Rady Gminy,

28) Obsługa fotograficzna wydarzeń i gminnych uroczystości,

29) Inne zadania doraźne zlecone przez Pracodawcę.

 

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

ogloszenie oczyszczalnie

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny podłączany do przedmiotowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do 80% kosztów jej zakupu i montażu (kosztów kwalifikowanych), lecz nie więcej niż 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

UWAGA! Dotacja nie może być przyznana w przypadku wykorzystywania budynku mieszkalnego podłączanego do przedmiotowej przydomowej oczyszczalni ścieków do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą w złożu biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne), posiadające deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą, że wybrana oczyszczalnia spełnia wymagania normy PN-EN:12566-3+A2:2013.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, Borzęcin 583 g, 32-825 Borzęcin wyłącznie w formie papierowej od dnia 05.10.2022 r. w godzinach pracy Urzędu do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel.
WAŻNE! Wnioski złożone przed dniem 05.10.2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2022 r., poz. 5623). Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w Uchwały.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin oraz wzory dokumentów można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Borzęcin.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 146846104 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin.

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO.

pdfWniosek o udzielenie dotacji268.63 KB
pdfKlauzula informacyjna RODO81.29 KB
pdfRegulamin udzielania i rozliczania dotacji1.98 MB

Share/Save/Bookmark
 
OSP Przyborów coraz bliżej włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

image00001Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie będzie drugą jednostką OSP w gminie Borzęcin, która zostanie włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dzięki temu mieszkańcy gminy, ale także powiatu brzeskiego skorzystają z wysokich kwalifikacji strażaków – ratowników i specjalistycznego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek należących do KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki należące do KSRG na co dzień wspierają w działaniach strażaków PSP. Mogą być w trybie pilnym dysponowane do najcięższych zdarzeń.

W poniedziałek 5 września br., w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia OSP Przyborów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku bryg. mgr inż Janusza Poterę, Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz Wiceprezesa - Naczelnika OSP w Przyborowie druha Pawła Oleksyka i Skarbnika jednostki OSP Przyborów druha Sebastiana Ślósarza poprzedza decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do KSRG.

W myśl zawartych w nim zapisów druhowie jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zobowiązani są do całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej, a jednostka OSP będzie podlegała okresowym inspekcjom gotowości operacyjnej. W porozumieniu określony został również sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w tym obowiązki związane z wyszkoleniem druhów, badaniami profilaktycznymi oraz konserwacją sprzętu i wyposażeniem jednostki w środki ochrony indywidualnej, których finansowanie zapewniać będzie gmina.

Wiceprezes – Naczelnik jednostki OSP w Przyborowie druh Paweł Oleksyk podkreśla, że przyłączenie do KSRG to nie tylko sukces, ale również nowe obowiązki. - Włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ma dla nas szczególne znaczenie. Jest ono zwieńczeniem blisko dziesięciu lat przygotowań. Dołączenie do systemu jest wyróżnieniem, które nakłada na OSP także nowe obowiązki. Przede wszystkim zmieni się rejestr zdarzeń, do których będziemy dysponowani, ze względu na posiadanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zmieni się teren naszego działania. Jako jednostka KSRG działać będziemy na terenie Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, czyli będziemy mogli być dysponowani na terenie całego powiatu brzeskiego. Nowym obowiązkiem jest również zapewnienie całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej.

Jednostka przygotowywała się do włączenia do KSRG od roku 2013. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w systemie. Na wyposażeniu jednostki znajdują się aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1. Jednostka posiada również niezbędne umundurowanie wraz z ekwipunkiem osobistym ratowników.

Podstawą do opracowania koncepcji była „Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”, która została przygotowana przez zespół składający się z funkcjonariuszy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu i Kielcach oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Krakowie i Włoszczowie.

Druhom OSP Przyborów serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ponad 1,7 miliona złotych dla Gminy Borzęcin z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Promesa Krakow 3W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, w ramach którego wręczono czeki na wsparcie realizacji inwestycji w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gmina Borzęcin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1 711 365,15 złotych na sfinansowanie procesu objęcia przez gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Spotkanie było również okazją do prezentacji spółki, realizowanych działań i planów inwestycyjnych.

Spółkę SIM Małopolska powołało w sierpniu ubiegłego roku 16 gmin: Brzesko, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gorlice, Korzenna, Miechów, Rabka-Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Trzciana, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Zakliczyn. Jak informuje prezes SIM Małopolska Michał Lysy, w tych gminach w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ma powstać 955 mieszkań na wynajem o niskim czynszu. To ma być alternatywa dla osób i rodzin o mniejszych dochodach i małej zdolności kredytowej. W umowie zawiązującej spółkę wskazano, że powstaną 732 lokale, ale po przeprowadzeniu prac koncepcyjnych ich liczbę zwiększono do 955. Inwestycje będą zlokalizowane na gruntach, które są wnoszone przez samorządy do spółki SIM. Mieszkania będą budowane w systemie "pod klucz", aby przyszli najemcy mogli od razu w nich zamieszkać.

- Mieszkania oferowane przez SIM Małopolska Sp. z.o.o. w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której udziałowcem jest gmina Borzęcin stanowią atrakcyjną ofertę dla wszystkich tych, którzy spełniają kryteria ustawowe i szukają stabilizacji. System gwarantowanych dopłat, jak również fakt, że spółka nie działa z nastawieniem na zysk, ale realizuje budownictwo społeczne celem poprawy warunków mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem na rynku mieszkaniowym powodują, że jest to niezwykle korzystna ekonomicznie propozycja dla rodzin i osób o umiarkowanych dochodach – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W miejscowości Łęki (gmina Borzęcin) w ramach SIM wybudowanych zostanie 26 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej. W wyniku realizacji inwestycji powstaną 52 lokale mieszkalne o zróżnicowanym metrażu (M2 - 46 m2, M3 - 62 m2). Nabór wniosków na najem mieszkań rozpoczął się 26 września br. i potrwa do 21 października. Zasiedlenie mieszkań planowane jest w drugiej połowie 2024 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

41Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. Jeśli znasz w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Jak co roku do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, klubie seniora, czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.

- W roku 2022, który został ogłoszony w Małopolsce Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej chcemy zwrócić szczególną uwagę na rolę jaką seniorzy odgrywają w naszej wspólnocie i w jak istotny sposób przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw i wychowania młodego pokolenia. Województwo Małopolskie swoimi działaniami zamierza zachęcić seniorów do zwiększenia aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz umożliwić im realizację własnych pasji i zainteresowań - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.

- Kluczową rolę w obszarze aktywizacji i edukacji seniorów, a także wykorzystania ich potencjału odgrywają liczne w Małopolsce organizacje seniorskie, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich czy gminne rady seniorów. Poprzez wspieranie i promowanie ww. organizacji możliwy będzie wzrost udziału seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Aktywne i zdrowe starzenie się jest wreszcie ważnym obszarem inwestycji społecznych, które zostały zaplanowane w programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027 „Małopolska Przyszłości" - dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym: 

- wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
- formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)
​- klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Zachęcamy do udziału konkursie!

Pliki do pobrania:

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

2Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie od wielu lat prowadzą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego. Z wyników badań statystycznych korzysta administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, organizacje non-profit ale również ogół społeczeństwa. Każdy z nas potrzebuje bieżącej informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To co się dzieje w gospodarce i społeczeństwie prezentują systematyczne badania statystyczne przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiczną pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą kontaktowali się z Państwem nadal głównie telefonicznie, w celu realizacji badań ankietowych.

Uprzejmie prosimy Państwa o udział w badaniach statystyki publicznej i o przychylność wobec ankieterów. Dane zebrane w badaniach służą do analiz statystycznych, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu. Możecie je Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Wszyscy pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/

Tożsamość ankieterów z terenu województwa małopolskiego mogą Państwo potwierdzić:

 • telefonicznie: pod numerem +48 12 65 63 032 lub +48 695 256 281, +48 532 459 441 (poniedziałek–piątek 7.00–15.00), +48 12 41 56 011 (poniedziałek–piątek po godzinie 15.00),
 • mailowo: pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • aplikacją internetową: https://sa.stat.gov.pl/formularz/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zmodernizowano drogę powiatową Przyborów - Borzęcin

DSC 9143Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej 1430K na odcinku o długości 5,354 km, łączącym miejscowość Przyborów z miejscowością Borzęcin. Dzięki zrealizowanej inwestycji, droga zyskała nie tylko nową nawierzchnię bitumiczną, ale także m.in. wzmocnioną i poszerzoną jezdnię oraz chodniki. Wyremontowano również most na rzece Uszwicy, który dzięki pracom zyskał nowy, estetyczny wygląd. W centrum Borzęcina, w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych, wybudowano poprawiające bezpieczeństwo rondo. Celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu wykonano przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem, skrzyżowanie wyniesione oraz radar z tablicą o zmiennej treści.

– Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy samorządu gminy Borzęcin z zarządem powiatu brzeskiego. Po wybudowaniu dróg gminnych wyprowadzających ruch pojazdów o wysokim tonażu z dróg powiatowych i poza zwartą zabudowę miejscowości Przyborów i Borzęcin – Borek, uzgodniłem ze starostą powiatu brzeskiego warunki odbudowy tej drogi, która na znacznym odcinku przez transport kruszyw z lokalnych żwirowni była użytkowana i dewastowana. W nawiązaniu do uzgodnień, gmina Borzęcin zawarła z powiatem stosowne porozumienie, na mocy którego zobowiązała się do partycypacji finansowej w realizacji inwestycji w 20 procentach kosztów wkładu własnego odbudowy drogi i 50 procentach kosztów wkładu własnego budowy chodników. To pozwoliło podjąć niezwłoczne działania zmierzające do realizacji projektu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Jak podkreśla, rozmowy o konieczności modernizacji drogi powiatowej na tym odcinku prowadzono od 2015 roku. Wówczas, przy udziale ówczesnej radnej Powiatu Brzeskiego Anny Rogóż, uzgodniono harmonogram w zakresie modernizacji powiatowych dróg.

– Dziękuję Staroście Brzeskiemu Andrzejowi Potępie i Zarządowi Powiatu Brzeskiego za skuteczne działania w zakresie modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej w gminie Borzęcin i gratuluję efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel. Przed nami wyzwania związane z modernizacją kolejnych odcinków dróg: Bielcza – Waryś (do granicy z powiatem tarnowskim), Borzęcin Dolny – Jagniówka – Zaborów i Borzęcin – Łazy – Rudy Rysie. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy i te projekty niebawem zostaną zrealizowane – zapowiada wójt Kwaśniak.

Całkowity koszt inwestycji przebudowy drogi 1430K na odcinku Przyborów – Borzęcin zamknął się kwotą 4 484 484,98 złotych, z czego dotacja pozyskana przez powiat brzeski z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 2 060 009 złotych, środki własne powiatu 1 884 336,97 złotych oraz pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego (partycypacja gminy Borzęcin) 540 139,01 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Powrót do pracy, powrót do zdrowia - informacja PFRON

WypadekJesteś po wypadku? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (22)50 55 600 oraz
507 966 499.

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

178b0fcdf6ef25d401cbbbe48cf9ce69Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie przypomina, że od dnia 21 września 2022 r. można ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Świadczenie może otrzymać gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ciepła jest:

- kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – kwota dodatku 3000,00 zł;

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym - kwota dodatku 1000,00 zł;

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – kwota dodatku 500,00 zł;

- kocioł olejowy – kwota dodatku 2000,00 zł.

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.

Informujemy, że przez gospodarstwo domowe rozumie się:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W  przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

W przypadku pytań zapraszamy do budynku GOPS Borzęcin osobiście bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 14/ 68-46-075 lub 032.

pdfWniosek368.55 KB docxKlauzula informacyjna RODO.docx11.29 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się we wtorek, 27 września 2022 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).

W związku z charakterem sprawozdawczym Zebrania zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2021roku.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2021 roku.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2021 roku.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego - bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej  Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2021.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.
9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Stowarzyszenia.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
13. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2023 rok.
14. Omówienie bieżącej działalności LGD w kontekście przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Podsumowanie wakacji 2022 z GOK w Borzęcinie

20220706 130205Tegoroczne wakacje zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie obfitowały w bardzo bogaty program. Nowością były warsztaty prowadzone przez mgr sztuki Weronikę Turlej odbywającej staż w naszej placówce oraz turnieje FIFA 2022 na dużym ekranie. Były też cotygodniowe wyjazdy, dyskoteki, spotkania oraz rywalizacje sportowe.

1 lipca, 7 lipca, 13 lipca, 19 lipca odbyły się warsztaty w pracowni aktywnej twórczości z tworzenia nadruków i wykonaniu własnego wzoru na koszulce lub bluzie bawełnianej. Zainteresowanie warsztatami było ogromne.

1 lipca i 8 lipca w Sali imprez GOK na dużym ekranie odbył się turniej FIFA 2022, który cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży nie tylko z gminy Borzęcin. Emocji nie brakowało.

2 lipca odbyła się Gminna Dyskoteka na rozpoczęcie wakacji w Bielczy. Udział w dyskotece wzięły od godziny 17.00 do 20.00 dzieci z gminy Borzęcin. Młodzież bawiła się od godziny 20.00.

6 lipca dzieci i młodzież z gminy Borzęcin pod opieką pracowników świetlic wyjechali na wycieczkę do Rabkolandu - rodzinnego parku rozrywki w Rabce-Zdroju. Podczas pobytu w parku było super, była zabawa, radość i adrenalina.

8 lipca, 22 lipca, 29 lipca, 12 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia od samego rana w świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym trwały zajęcia szachowe, gdzie nawet najmłodsi miłośnicy tej gry pod okiem instruktora Mariusza Urbańskiego mogli podszlifować swoje umiejętności.

14 lipca osiemdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży z gminy Borzęcin wybrała się do kina Planeta w Brzesku na film pt. „Minionki: Wejście Gru”. Opiekę nad dziećmi sprawowali pracownicy GOK. Jak zwykle na takich wyjazdach bywa wszyscy fajnie się bawili, nie zabrakło popcornu, nachosów i coli.

19 lipca w pracowni aktywnej twórczości odbyły się warsztaty dla seniorek z „Tworzenia nadruków na tekstyliach”. Panie poznały jedną z podstawowych metod zdobienia oraz wykonały dla siebie dekoracyjne nadruki na poduszki. Czas umiliły sobie również małym poczęstunkiem i herbatką.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zaprasza na spotkanie autoskie z Sabiną Jakubowską, autorką „Akuszerki"

Plakat spotkanie z Sabina Jakubowska

W piątek, 30 września br. w sali konferencyjnej Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Sabiną Jakubowską autorką „Akuszerki" - książki o niezwykłych kobietach. Moderatorem rozmowy będzie mgr. Lucjan Kołodziejski, który przy współpracy z Biblioteką prowadzi cykl spotkań dotyczących historii regionu.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość zakupu powieści, a także uzyskać autograf wraz z dedykacją.
Organizatorem spotkania jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie.

Serdecznie Zapraszamy!

Share/Save/Bookmark
 
Zbliża się termin naboru wniosków na najem mieszkań w Łękach na Osiedlu budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

NAJEMJuż 26 września w Gminie Borzęcin rozpocznie się nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstanie tam 26 budynków, w których dostępne będą 2 i 3 pokojowe mieszkania (M2 – 46 m2, M3 – 62 m2).

Nabór potrwa do 21 października br.

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to jest:

 • w dniu objęcia lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Łęki, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza miejscowością Łęki, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez wnioskodawcę lub inną osobę z gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się lokal;
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1. pkt 2a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kryterium dochodowe określane będzie na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", określającego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok. Wg aktualnego obwieszczenia dot. przeciętnych wynagrodzeń w 2020 r., dochody gospodarstw domowych uprawniających do zawarcia umowy najmu nie mogą przekroczyć w przypadku gospodarstwa:

1-osobowego – 75% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 4 667,71 zł

2-osobowego – 105% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 6 534,79 zł

3-osobowego – 145% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 9 024,23 zł

4-osobowego – 170% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 10 580, 13 zł

5-osobowego – (170%+35% za kolejną osobę) x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 12 758,40 zł.

Wskazane powyżej kryteria są ustawowe, a ich spełnienie jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Należy je odróżnić od przedstawionych poniżej dodatkowych kryteriów pierwszeństwa naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonych przez Radę Gminy Borzęcin:

 1. Kryterium pierwszeństwa jest posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Kryterium temu przyznaje się następującą liczbę punktów - 3 punkty.
 2. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, a także na każdym etapie naboru, nie wchodzi osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem w udziale wynoszącym co najmniej ½ budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - 5 punktów;
 3. Wnioskodawcą jest osoba pełnoletnia, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 40 roku życia – 5 punktów;
 4. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ukończył 65 lat – 3 punkty;
 5. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi dziecko najemcy do 18 roku życia w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) - 2 punkty za każde dziecko;
 6. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) - 2 punkty;
 7. Osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) - 2 punkty;
 8. Osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) - 3 punkty;
 9. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która jest zatrudniona na terenie Gminy Borzęcin, a miejscem zamieszkania tej osoby nie jest teren Gminy Borzęcin - 2 punkty;
 10. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która zamieszkuje i jest zatrudniona na terenie Gminy Borzęcin - 4 punkty;
 11. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym, któremu podlega Gmina Borzęcin i w deklaracji podatkowej za 2021 rok wskazała Gminę Borzęcin jako miejsce zamieszkania - 5 punktów;
 12. Wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Borzęcin oraz deklaruje, że zamierza zmienić miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy na ternie Gminy Borzęcin - 3 punkty;
 13. Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta - 2 pkt
 14. Najemca był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub siły wyższej utracił ten budynek lub lokal na terenie Gminy Borzęcin- 5 punktów.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. (https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-borzecin/)

Załączniki:

V1V3V4 1V5V6

Share/Save/Bookmark
 
Ruszyły prace projektowe osiedla w Łękach

image00001W poniedziałek, 19 września br. w Brzesku, w siedzibie Spółki SIM Małopolska podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 9: „Budowa 26 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr 1468/5 w m. Łęki, Gmina Borzęcin" - budowa 52 lokali mieszkalnych w m. Łęki, Gmina Borzęcin w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM)”.

W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą dokumentacji została firma PSJ Project Sylwia Pękala. Koszt realizacji opracowania to kwota 170 970,00 złotych.

W Gminie Borzęcin do dyspozycji oddanych zostanie 52 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu (M2 - 46 m2, M3 - 62 m2), będących alternatywą dla osób o umiarkowanych dochodach oraz niskiej zdolności kredytowej. Szacunkowy koszt budowy osiedla zamyka się kwotą 17 113 651,46 złotych.

Wizualizacja osiedla oraz zagospodarowania terenu dostępna jest pod adresem: https://simmalopolska.pl/

Nabór wniosków mieszkańców rozpocznie się 26 września br. i potrwa do 21 października. Oficjalna informacja o otwarciu naboru ukaże się niebawem.

Zachęcamy do śledzenia strony https://www.borzecin.pl, a także do odwiedzin strony www.simmalopolska.pl, na której na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące nie tylko naszej gminy, ale także pozostałych gmin biorących udział w projekcie.

Spółkę SIM Małopolska, zajmującą się przygotowaniem i budową budynków wielorodzinnych, powołało w sierpniu zeszłego roku 16 gmin: Brzesko, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gorlice, Korzenna, Miechów, Rabka-Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Trzciana, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Zakliczyn.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Sportowa rywalizacja w Bielczy

image00002Zawody strzeleckie w kategorii karabinek i pistolet, prezentacja broni palnej i białej, demonstracja broni i instruktaż w zakresie obsługi, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy medycznej oraz przejażdżka Dnieprem to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na uczestników Pikniku Strzeleckiego zorganizowanego w niedzielę, 18 września br. na Strzelnicy w Bielczy. Mimo, zmiennej aury wydarzenie przyciągnęło wielu pasjonatów strzelectwa z gminy Borzęcin i regionu.

Piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Braterstwo Broni - Tobie Ojczyzno, przy współpracy z Kołem Strzeleckim LOK w Bielczy, Urzędem Gminy Borzęcin oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie był doskonałą okazją do rywalizacji sportowej, ale też zapoznania się z podstawami obsługi broni. Zorganizowane po raz kolejny wydarzenie dowiodło, jak duże jest społeczne zainteresowanie nauką strzelania – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W rozegranych zawodach strzeleckich w kategorii karabinek zwyciężył Mateusz Macheta, drugie miejsce zajął Brunon Sztyler, a na trzeciej pozycji uplasował się Krzysztof Stec. W kategorii pistolet, po zaciekłej rywalizacji do ostatnich minut pierwsze miejsce wywalczył Krzysztof Drąg, drugie Grzegorz Teofil, a na trzecim - ponownie w czołówce niedzielnej rywalizacji - zameldował się Mateusz Macheta. W tej konkurencji przyznano również wyróżnienie, które trafiło do Dawida Witka.

Dziękuję wszystkim tym, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i wzięli udział w pikniku. Gratuluję zwycięzcom zawodów tym bardziej, że kilkudziesięciu uczestników rywalizacji postawiło w tym dniu bardzo wysoko poprzeczkę. Wiele osób skorzystało również z naszej oferty zapoznając się pod okiem instruktorów z podstawami obsługi broni palnej i oddając pierwsze w swoim życiu strzały. To utwierdza nas w przekonaniu, jak duża jest potrzeba organizacji tego typu imprez. Cieszymy się, że jest tylu pozytywnych zapaleńców, którzy zawsze są mile widziani na naszych imprezach. Swoich sił na strzelnicy spróbowali także młodzi ludzie z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Brzesku. Ogólne trzeba przyznać, że w Bielczy czujemy się jak w domu, a każdy członek stowarzyszenia chętnie tutaj powraca – mówi Sławomir Majka, Prezes Stowarzyszenia Braterstwo Broni - Tobie Ojczyzno.

Kolejne imprezy strzeleckie w gminie Borzęcin już niebawem. Serdecznie Zapraszamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Sieć na kulturę – nowe laptopy w GOK

DSC 9864Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zakończył udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Zadanie realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju a współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki przedsięwzięciu GOK w Borzęcinie otrzymał 6 laptopów, które wspomogą działalność instytucji.

Celami projektu były m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych i samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10–18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

logo internet– Do realizacji zadania przystąpiliśmy w 2020 roku, ale z powodu pandemii, termin został wydłużony. Projekt był otwarty i w zajęciach przeprowadzonych zdalnie za pośrednictwem platformy/aplikacji Microsoft Teams mógł wziąć udział każdy chętny. Ostatecznie uczestniczyli w nim: instruktor świetlicy GOK Borzęcin oraz grupa dzieci i młodzieży (12-16 lat), z kilku miejscowości gminy: Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego, Jagniówki i Przyborowa. Jestem pewny, że warsztaty wzbogaciły i poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z rozległych zasobów internetu z poszanowaniem prawa autorskiego. Osobom reprezentującym Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz trenerce prowadzącej zajęcia dziękujemy za współpracę i już składamy swój akces do kolejnych edycji programu – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tradycyjne gotowanie na dobry obiad i śniadanie

307762447 529413212519060 666866902047008178 nTo nazwa projektu zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” z Przyborowa w ramach grantu z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR…", pozyskanego w LGD Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu". Zakładał on przeprowadzenie dwóch spotkań kulinarnych w formie warsztatów oraz wydanie dwunastostronicowego kalendarza z zamieszczonymi zdjęciami i przepisami na tradycyjne dania z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulinarnych.

Jak informuje prezeska KGW „Dworzanki” Barbara Potaczek, pierwsze ze spotkań miało miejsce w sierpniu br. – Przeprowadził je zawodowy kucharz prezentując tradycyjne dania w nieco wykwintniejszym wydaniu. Zupa krem z czerwonego buraka z bryndzą oraz confitowana noga z kaczki to niewątpliwie bardziej odświętne propozycje na obiad – przyznaje. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 osób, które miały dodatkowo okazję porozmawiać z doświadczonym kucharzem na tematy związane z przygotowaniem potraw.

Na kolejnym spotkaniu doskonalono umiejętności pieczenia chleba, w tym również tego, przygotowywanego na zakwasie. Spotkanie w „Izbie Chleba” umożliwiło uczestnikom poznanie metody wypieku w piecu opalanego drewnem, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością.

Specjalne miejsce w projekcie zajmuje – będący podsumowaniem zadania – dwunastostronicowy kalendarz na 2023 rok. Oprócz atrakcyjnych fotografii potraw znalazły się także w nim przepisy, którymi chciały się podzielić "Dworzanki". – Wiele z nich można przygotować zarówno na obiad, śniadanie czy deser w każdym domu – informują panie, których wspólna fotografia okrasza okładkę wspomnianego kalendarza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rekordowa ilość chętnych do Małopolskich Terytorialsów

220916ide06316 września w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiła rekordowa ilość - 220 osób. W intensywnym szkoleniu podstawowym udział weźmie 136 osób, w wyrównawczym - 84.Ochotnicy szkolą się pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej w Stałym Rejonie Odpowiedzialności 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej.

Żołnierze szkolenia podstawowego (osoby, które nie miały do czynienia z służbą wojskową) skupiają się głównie na zagadnieniach taktycznych potrzebnych do przetrwania na współczesnym polu walki, medycynie pola walki, szkoleniu strzeleckim i topografii. Nowo wcieleni, którzy są żołnierzami rezerwy i składali przysięgę, przejdą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które ma na celu odświeżenie nabytych umiejętności i zapoznanie się ze specyfiką działania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze dla nowo wcielonych żołnierzy kończy się najważniejszym zadaniem - pętlą taktyczną, czyli egzaminem sprawdzającym nabytą przez nich wiedzę. Pierwszym punktem pętli jest egzamin ze strzelania. Następnie żołnierze przemieszczą się na pas ćwiczeń taktycznych. Obrona przed środkami masowego rażenia, organizowanie bazy patrolowej, reagowanie na kontakt ogniowy, ewakuacja rannego z pola walki – to tylko część umiejętności, znajomością których będą musieli się wykazać. Ochotnicy wyjaśnią także m.in. umiejętność programowania radiostacji czy określania azymutów. Żołnierze, którzy pozytywnie przejdą pętlę taktyczną złożą uroczystą przysięgę wojskową, która odbędzie się w sobotę, 1 października 2022 r. o godz. 11:00 na Rynku w Limanowej. Zakończenie wielogodzinnego sprawdzianu z wynikiem pozytywnym będzie stanowić przepustkę do dalszego szkolenia w jednym z etatowych batalionów 111 blp w Krakowie-Rząsce, 112 blp w Oświęcimiu, 113 blp w Tarnowie i 114 blp w Limanowej.

Cały cykl szkolenia obejmuje okres trzech lat zapoznawania się z wojskowym rzemiosłem, skupia się na uzyskaniu zdolności do wykonywania szerokiego spektrum zadań realizowanych przez pododdziały terytorialsów. W pierwszym roku żołnierze przechodzą szkolenie indywidualne, drugi rok obejmuje szkolenie specjalistyczne, w trzecim roku odbywa się tzw. szkolenie zgrywające w ramach pododdziału i batalionu.

Zainteresowani kandydaci do wstąpienia w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do rekruterów  https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub właściwych terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kolejna okazja dla sympatyków sportowego strzelania

305510487 569800638268323 7540115216324768285 nStowarzyszenie Braterstwo Broni - Tobie Ojczyzno we współpracy z Kołem Strzeleckim LOK w Bielczy, Urzędem Gminy Borzęcin i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie organizują zawody strzeleckie pod patronatem Wójta Gminy Borzęcin, Janusza Kwaśniaka. – Zapraszamy wszystkie chętne osoby na strzelnicę do Bielczy już w niedzielę 18 września br. w godz. 12:00-17:00 do zapoznania się z obsługą broni i naszą kolekcją. Zawody z broni krótkiej zaplanowaliśmy na dystansie 15m, a długiej na dystansie 50m. Wstęp bezpłatny. Mile widziane całe rodziny – zachęca Sławomir Majka, koordynator wydarzenia.

Organizatorzy zapewniają demonstrację i instruktaż z zakresu obsługi broni palnej a także pokaz i zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy medycznej. Zajęcia przeprowadzą doświadczeni instruktorzy. W trakcie szkolenia, każdy z uczestników może skorzystać z ciepłego posiłku przygotowanego przez brzeską restaurację „Zdrowo i kolorowo”.

Współrzędne GPS strzelnicy w Bielczy: https://goo.gl/maps/URpSVfkz2pkU7iUcA

Share/Save/Bookmark
 
Zajęcia w GOK Borzęcin - Zespół Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”

DSC 2287 2Zapraszamy na warsztaty taneczne dla dzieci w ramach Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”. Jeśli Twoje dziecko lubi śpiew, taniec i muzykę to zajęcia w „Borzęcanach” są właśnie dla niego! Pierwsze spotkanie zaplanowano na poniedziałek 19 września br. o godz. 16:30 w Domu Kultury w Borzęcinie. Zapraszamy na nie dzieci przedszkolne w wieku od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia bezpłatne, prowadzone będą tak jak do tej pory przez Stanisława Gurgula – muzyka i instruktora tańca ludowego, który współpracować będzie z Anetą Krawczyk - instruktorem tańca ludowego, wieloletnim członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”.

Cotygodniowe, jednogodzinne warsztaty mają za zadanie rozbudzić w uczestnikach radość z tańca – w szczególności naszych rodzimych, polskich tańców narodowych i ludowych. Dzieci zapoznają się z tańcami, zabawami i przyśpiewkami regionalnymi, ale także z podstawami technik tańca klasycznego i współczesnego, które pomogą wypracować u dzieci piękną postawę taneczną oraz wyraz sceniczny.

Przyprowadź swoje dziecko. Warto skorzystać.

Zajęcia sfinansowane z budżetu gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 40
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information