Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. | imieniny: Włodzimierza, Henryka
Świadczenia Rodzinne PDF Drukuj Email

ŚWIADCZENIA RODZINNE , FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- RODZAJE   ŚWIADCZEŃ, FORMY ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH UDZIELANIA

 

Świadczenia rodzinne-podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 139,  poz. 992, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i tryby postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058),  
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. z 2009 r. nr 163, poz. 1305),
5.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


Świadczenia rodzinne przysługują:
1. obywatelom polskim,
2. cudzoziemcom,
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskim, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2006r Nr 234, poz. 1694, z 2007r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r Nr 70, poz. 416), lub związku z uzyskaniem w RP statusu lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami na terytorium RP.
3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:
1.
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne,
3. zapomoga wypłacana przez gminę, na podstawie art. 22a,
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie uczącej się.


Kryterium dochodowe:
a) dochód nie może przekroczyć kwoty 504,00 zł na jednego członka rodziny,
b) dochód nie może przekroczyć kwoty 583,00 zł na jednego członka rodziny w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie na który jest ustalony, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami następuje na wniosek:

Do wniosku należy dołączyć:
1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wnioskodawcy,  współmałżonka/ki, dzieci od 18 - 25 lat w zależności od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4  do rozporządzenia,
d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
e) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
– oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
i) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
8. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;
9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.3)), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
11. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
12. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
13. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Uzyskany dochód lub utrata dochodu:
Jeżeli nastąpi konieczność obliczenia dochodu utraconego, należy dostarczyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie netto rozpisane na każdego małżonka osobno,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o statusie bezrobotnego,
- świadectwo pracy,
- PIT 11.
Jeżeli nie miałeś dochodu w 2009r. a teraz go uzyskałeś to z zakładu pracy zaświadczenie
o zarobkach za 1 pełny przepracowany miesiąc.


W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli ktoś z członków rodziny zameldowany jest na terenie innej gminy, należy dostarczyć:
- zaświadczenie o nie pobieraniu, nie złożeniu w tamtejszej gminie wniosku o świadczenia rodzinne,
- zaświadczenie o gospodarstwie rolnym z innej gminy,
- numer rachunku bankowego, na które będzie przekazywane świadczenie rodzinne,

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
- urodzenie dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotne wychowywanie dziecka,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcie roku szkolnego,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

1. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez niego pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
2. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.
3. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:                                                                                                                              1. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego praktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie,
3. Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę,
4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
5. Dodatek nie przysługuję osobie, jeżeli:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy  przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w  tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu.
- w okresie urlopu wychowawczego korzystała z zasiłku macierzyńskiego.

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:
1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

1. Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
3. Dodatek przysługuje w wysokości 170zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340zl na wszystkie dzieci.
4. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł
na dziecko), nie więcej jednak niż 160zł na wszystkie dzieci .Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:                                         1.Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka  albo opiekunowi prawnemu dziecka.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 80zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
1.Dodatek przysługuje matce  lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
a) 60zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 80zł na dziecko w wiekuj powyżej 5 roku życia do ukończenia 25 roku życia

Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat,
- orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 16 lat.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
1. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
2. Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł,
3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne
4. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia
5. Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej
- zaświadczenie, gdy dziecko niepełnosprawne w umiarkowanym lub w znacznym stopniu kontynuuje naukę.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:     1. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się
a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – w wysokości 90zł miesięcznie na dziecko,
b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50zł miesięcznie na dziecko,
2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
2. zaświadczenie szkoły;
3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Świadczenie opiekuńcze


Zasiłek pielęgnacyjny :
1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby związku z koniecznością zapewnienia niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez te instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.


Do wniosku należy dołączyć:                                                                                                     1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o zasiłek pielęgnacyjny.
5. numer rachunku bankowego

Świadczenie pielęgnacyjne:
1.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1)matce albo ojcu,
2)innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 luty 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 , poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3)opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, rehabilitacji i edukacji, albo osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie,
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę,
3. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1)osoba sprawującą opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2)osoba wymagająca opieki:
a)pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
3)osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jednorazowa zapomogo z tytułu urodzenia się dziecka

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę
w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.
2. Jednorazowa zapomoga przysługuje:
- matce lub ojcu dziecka,
- opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
- niezależnie od wysokości dochodów.
3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:
- 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
- a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
5. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.


Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- numer PESEL dziecka (jeżeli został już nadany),
- kserokopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek,
- dokument potwierdzający adres zamieszkania drugiego z rodziców dziecka.
- zaświadczenie lekarskie – potwierdzenie pozostawania pod opieką medyczną,
- numer rachunku bankowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundusz alimentacyjny - podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz. U.  z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego


1.Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:
-osobie do ukończenia 18 roku życia lub gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia, - powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie na którą zostały zasądzone alimenty jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku okazało się bezskuteczne,
- dziecku wychowywanemu w pełnej rodzinie, przez samotnych rodziców, przez rodzica
w drugim związku małżeńskim, przez rodzica będącego w związku konkubenckim.
2.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, gdy dziecko:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- zawarło związek małżeński,

Wniosek powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć:
Osoby ubiegające się o przyznanie funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
1. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy,
2. kserokopię aktu urodzenia dzieci,
3. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
a) wysokości przychodu,
b) wysokości dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
d) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
e) wysokości należnego podatku,
4. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów:
a) w przypadku utraty dochodu: świadectwo pracy oraz PIT 11,
b) w przypadku uzyskania dochodu: umowa o pracę oraz zarobki netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc,
5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
- gdy dotyczy osoby uprawnionej,


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie
prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 31 października, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września  
do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń
za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada.

 

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information