Sobota, 18 maja 2024 r. | imieniny: Eryka, Aleksandry
Regulamin Organizacyjny PDF Drukuj Email

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY BORZĘCIN

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin Urzędu Gminy w Borzęcinie zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. 1)zakres działania i zadania Urzędu Gminy Borzęcin, zwanego dalej Urzędem,
 2. 2)organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
 3. 3)zakres działania kierownictwa oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. 1)mowa o Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Borzęcinie,
 2. 2)Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Borzęcin,
 3. 3)Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Borzęcin,
 4. 4)jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Borzęcin,
 5. 5)referacie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć referat urzędu gminy a także inną komórkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy,
 6. 6)Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku USC – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Borzęcin, Zastępcę Wójta Gminy Borzęcin, Sekretarza Gminy Borzęcin, Skarbnika Gminy Borzęcin, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Borzęcinie,
 7. 7)kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika referatu w Urzędzie Gminy Borzęcin,
 8. 8)mieszkańcach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy,
 9. 9)stronach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć osoby będące stronami lub innymi uczestnikami postępowań w sprawach należących do właściwości Gminy i załatwianych w Urzędzie.
 10. 10)USC – należy przez to rozumieć Urząd Stanu Cywilnego.

§ 3.

1. Urząd jest wyodrębnioną jednostką budżetową której dochody i wydatki w całości są objęte  

   budżetem Gminy.

2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Borzęcin.

§ 4.

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych:

-w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1700

-w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 730 do 1530

2. USC udziela ślubów także w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy w godzinach

   od 900 do 1400.

3. Wójt przyjmuje interesantów wtorek i czwartek w godzinach od 900 do 1100

     w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1100 do 1200.

4. Sekretarz oraz kierownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w miarę możliwości

   każdego dnia w czasie godzin pracy Urzędu.

 

DZIAŁ II

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

 

§ 5.

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania.

2. Urząd wspomaga wykonanie zadań przez Radę, jej komisje oraz jednostki organizacyjne

   funkcjonujące w strukturze Gminy

3. Urząd realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone i powierzone wynikające z:

 1. 1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. 2)ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34 poz. 198 z późn. zm.),
 3. 3)innych ustaw szczególnych,
 4. 4)uchwał Rady i porozumień zawartych z innymi organami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

4. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych.

§ 6.

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań

   i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 1. 1)przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
 2. 2)wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
 3. 3)zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. 4)przygotowanie do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
 5. 5)realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
 6. 6)zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
 7. 7)prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu,
 8. 8)wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
 9. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji
 10. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
 11. przechowywanie akt,
 12. przekazywanie akt do archiwum
  1. 9)realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie

     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

DZIAŁ III

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 7.

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójtowi podporządkowany jest bezpośrednio:

 1. 1)Zastępca Wójta
 2. 2)Sekretarz
 3. 3)Skarbnik
 4. 4)Urząd Stanu Cywilnego
 5. 5)Referat Administracyjno Organizacyjny
 6. 6)Referat Finansowo – Księgowy
 7. 7)Referat Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki Mienia Komunalnego
 8. 8)Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
 9. 9)Stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej
 10. 10)Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 11. 11)Stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej i bieżącej pomocy prawnej – główny specjalista
 12. 12)Stanowisko pracy ds. geodezyjnych-geodeta
 13. 13)Stanowisko pracy ds. oświaty

3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika.

4. Wójtowi podlegają w szczególności sprawy z zakresu:

 1. 1)finansów,
 2. 2)inwestycji i zamówień publicznych,
 3. 3)rolnictwa,
 4. 4)planowania przestrzennego,
 5. 5)spraw obywatelskich,
 6. 6)działalności gospodarczej,
 7. 7)kultury i promocji,
 8. 8)kontroli.

§ 8.

1. Wójt powołuje i odwołuje Zastępcę w drodze zarządzenia.

2. Zastępca Wójta realizuje wyznaczone przez Wójta zadania zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów w powierzonym mu zakresie.

3. Zastępcy Wójta podlegają w szczególności sprawy z zakresu:

 1. 1)oświaty,
 2. 2)pomocy społecznej i służby zdrowia,
 3. 3)ochrony środowiska,
 4. 4)geodezji
 5. 5)mienia komunalnego,
 6. 6)gospodarki mieszkaniowej
 7. 7)inne wskazane odrębnie przez Wójta.

4. W czasie nieobecności Wójta obowiązki jego pełni Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie czynności należące do Wójta.

§ 9.

1. Sekretarz Gminy organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie oraz kieruje referatem Administracyjno-Organizacyjnym.

2. W czasie nieobecności Wójta oraz jego Zastępcy obowiązki kierownika Urzędu przejmuje Sekretarz.

§ 10.

1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy oraz kieruje referatem Finansowo-Księgowego.

2. W imieniu Wójta Skarbnik prowadzi kontrole gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych w zakresie spraw finansowych.

§ 11.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1. Wójt

2. Zastępca Wójta

3. Sekretarz

4. Skarbnik

§ 12.

1. W strukturze Urzędu podstawową komórką organizacyjną jest referat. W strukturze Urzędu

występują również samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Wójtowi
   lub Zastępcy Wójta.

2. Strukturę Urzędu obrazuje graficzny schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do

   regulaminu.

3. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy mogą

   być powoływane w drodze zarządzenia wójta zespoły zadaniowe, w skład których mogą

   wchodzić pracownicy Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz inne osoby.

§ 13.

W skład struktury Urzędu wchodzą następujące referaty oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. 1)Urząd Stanu Cywilnego [USC] 1 etat – 1 osoba
 2. 2)Referat Administracyjno - Organizacyjny [AO] 33/4 etatów

a)   stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy - 1 etat

b)   stanowisko pracy ds. organizacyjnych – 1 etat

c)   stanowisko pracy ds. stowarzyszeń i ochrony danych osobowych – 1 etat

d)   stanowisko pracy ds. administracji i kadr – 1/2 etatu

e)   stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego – 1/4 etatu

3)   Referat Finansowo-Ksiegowy [FK] 8 etatów w tym:

 1. a)główny księgowy Urzędu -1 etat
 2. b)stanowisko ds. rozliczeń podatku od towarów i usług (rozliczenie sprzedaży i zakupu towarów VAT) – 1 etat
 3. c)stanowisko ds. płacowych – 1 etat
 4. d)stanowisko ds. rozliczeń i obsługi kasowej i dochodów budżetu – 1 etat
 5. e)stanowisko ds. rozliczeń wydatków budżetowych – 1 etat
 6. f)kasjer – 1 etat
 7. g)stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – 1 etat
 8. h)stanowisko ds. księgowości podatkowej – 1 etat
 1. 4)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych [IZP] 5 etatów w tym:
 2. a)stanowisko ds. Inwestycji - jednocześnie kierownik referatu – 1 etat
 3. b)stanowisko ds. zamówień publicznych – 1 etat
 4. c)stanowisko ds. drogownictwa – 1 etat
 5. d)stanowisko ds. promocji, rozwoju gospodarczego, BIP – 1 etat
 6. e)stanowisko ds. mienia komunalnego i służby zdrowia – 1 etat
 7. 5)Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Ewidencji Działalności Gospodarczej [RPG] 3 2/5 etatu
 8. a)stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej – jednocześnie kierownik referatu – 1 etat
 9. b)stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1 etat
 10. c)stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej – 1 etat
 11. d)urbanista – 2/5 etatu – 1 osoba
 12. 6)Stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej [ OiOC] 1 etat
 13. 7)Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych [ELD] – pełnomocnik ds. informacji niejawnych 1 etat
 14. 8)Stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej i bieżącej pomocy prawnej [ K] 2/5 etatu
 15. 9)Stanowisko pracy ds. geodezyjnych-geodeta [G] 2/5 etatu

   10) Samodzielne stanowisko d.s oświaty [ O ] 1 etat

DZIAŁ IV

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 14.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. 1)praworządności,
 2. 2)służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. 3)racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. 4)jednoosobowego kierownictwa,
 5. 5)planowania pracy,
 6. 6)kontroli wewnętrznej,
 7. 7)podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,
 8. 8)wzajemnego współdziałania.

§ 15.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 16.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków winni służyć Gminie

i Państwu.

§ 17.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny

   z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie

   z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 18.

1. Jednoosobowe kierownictwo oparte jest na jednolitości wydawanych poleceń i służbowego

   podporządkowania, podziału czynności pomiędzy poszczególnych pracowników oraz ich

   indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Służbowe podporządkowanie polega na tym, że pracownik jest obowiązany wykonywać

   polecenia bezpośrednich przełożonych. Pracownik musi również wykonać polecenia

   pochodzące od kierowników wyższego szczebla, jednakże o otrzymaniu takiego polecenia

   obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.

§ 19.

1. Kierownicy referatów kierują oraz zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację

   ich zadań.

2. Kierownicy samodzielnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im

   pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

§ 20.

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości

   wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez

   poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa odrębne zarządzenie Wójta.

3. Referaty i osoby zajmujące samodzielne stanowiska realizują zadania wynikające z przepisów

   prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

4. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi,

   w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

DZIAŁ V

 

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA,

SKARBNIKA ORAZ KIEROWNIKÓW

 

Rozdział I

 

WÓJT, ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ, SKARBNIK

§ 21.

Do zakresu zadań Wójta należy:

 1. 1)reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 2. 2)prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. 3)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. 4)nadzór nad przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,
 5. 5)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. 6)zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 7. 7)koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. 8)rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
  w szczególności dotyczących podziału zadań,
 9. 9)udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. 10)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. 11)nadzorowanie pracy komórek Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio mu podlegających
 12. 12)upoważnienie swojego zastępcy, sekretarza, kierowników referatów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. 13)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek administracyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. 14)przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 15. 15)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulaminy oraz uchwały Rady.

§ 22.

Do zakresu i zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. 1)pełnieni obowiązków Wójta Gminy w czasie nieobecności Wójta lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków, we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu,
 2. 2)wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
 3. 3)kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością samodzielnych stanowisk pracy,
 4. 4)sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywanie zadań na rzecz Gminy Borzęcin:
  1. a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. b)Zespołów Szkół
  3. c)Publicznych Szkół Podstawowych
  4. d)Publicznych Przedszkoli Gminy
 5. 5)współdziałanie z Radą i Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
 6. 6)nadzorowanie spraw finansowych w podległych jednostkach,
 7. 7)wnioskowanie powoływania osób na stanowiska kierownicze w podległych jednostkach,
 8. 8)czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu płac i prawidłowej realizacji

     budżetu w podległych jednostkach,

 1. 9)prowadzenie nadzoru w zakresie spraw oświatowych, szczególnie związanych z oceną

     i funkcjonowaniem placówek oświatowych i dyrektorów,

 1. 10)nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym infrastruktury obiektów

     podległych jednostek organizacyjnych,

11) wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta Gminy.

§ 23.

Do Zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

 1. 1)nadzorowanie przestrzegania postanowień Statutu Gminy, Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu Pracy oraz instrukcji kancelaryjnej,
 2. 2)opracowanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Pracy,
 3. 3)opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 4. 4)nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 5. 5)przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
 6. 6)koordynacja i prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 7. 7)przyjmowanie skarg i wniosków, ich rozpatrywanie oraz bieżące nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego oraz terminowego ich załatwiania przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 8. 8)koordynacja wszelkich czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz nadzór nad realizacją tego zadania,
 9. 9)koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady Gminy projektów uchwał,
 10. 10)współdziałanie z Radą Gminy i powołanymi przez nią komisjami,
 11. 11)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testamenty),
 12. 12)nadzorowanie i koordynowanie spraw kadrowych,
 13. 13)zapewnienie warunków materialno-technicznych działalności Urzędu,
 14. 14)organizowanie szkoleń oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 15. 15)nadzorowanie, przestrzeganie i realizacji przepisów o ochronie danych osobowych,
 16. 16)nadzorowanie realizacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa danych we wszystkich zbiorach Urzędu,
 17. 17)nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 18. 18)nadzorowanie dyscypliny pracy,
 19. 19)organizowanie współdziałania z sołectwami oaz jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy,
 20. 20)wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 21. 21)nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych,
 22. 22)pełnienie obowiązków Kierownika Urzędu podczas nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta,
 23. 23)wykonywanie innych zadań określonych przez Wójta,

§ 24.

Do zadań Skarbnika (Głównego Księgowego Budżetu) należy:

 1. 1)wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. 2)opracowanie projektu budżetu gminy i przedkładanie go Wójtowi,
 3. 3)sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 4. 4)dokonywanie analiz finansowych,
 5. 5)kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innej osobie do dokonywania kontrasygnaty,
 6. 6)wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 7. 7)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
  z poleceń lub upoważnień,
 8. 8)realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie rachunkowości oraz wykonywania budżetu,
 9. 9)kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,
 10. 10)organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 11. 11)opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 12. 12)przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom z poza sektora finansów publicznych w tym w szczególności:
  1. a)nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu
  2. b)czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy
  3. c)czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie swoich kompetencji
  4. d)czuwanie nad właściwym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji
  5. e)opracowywanie projektów zarządzeń Wójta z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów, druków ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, planu kont i innych w zakresie gospodarki finansowej

     13) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Rozdział II

 

KIEROWNICY

§ 25.

Kierownicy referatów organizują pracę i odpowiadają za podległych pracowników, zapewniając w szczególności:

 1. 1)terminowość i rzetelność załatwiania spraw,
 2. 2)dyscyplinę pracy i podnoszenie kwalifikacji przez podległych pracowników,
 3. 3)przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,
 4. 4)należyte przygotowanie wydawanych przez referaty dokumentów,
 5. 5)należyte załatwianie spraw zgodnie z przepisami prawa materialnego i postępowania administracyjnego oraz ustaleniami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 6. 6)prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, załatwianie spraw oraz przestrzeganie przepisów prawa, porządku pracy przez podległych pracowników,
 7. 7)wykonywanie innych zadań określonych przez bezpośredniego przełożonego.

§ 26.

Kierownicy oraz inni pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska, w ramach udzielonych im upoważnień, odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonanie czynności związanych
z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współpracy z Sekretarzem Gminy w celu zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 27.

1. Kierownicy przygotowują propozycje szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, w których określają:

-wyszczególniane zadania danego pracownika,

-rodzaj uprawnień pracowniczych,

-zakres odpowiedzialności na powierzonym stanowisku pracy.

2. Kierownik odpowiada bezpośrednio za wykonanie zadań referatu nie przydzielonych podległym pracownikom.

§ 28.

1. Kierownicy referatów stosownie do właściwości rzeczowej, uprawnieni są w granicach
   określonych upoważnieniem Wójta, do wydawania decyzji oraz podejmowania rozstrzygnięć
     w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Kierownicy referatów w razie niemożności pełnienia obowiązków wyznaczają do pełnienia tej
     funkcji w swoim zastępstwie podległego sobie pracownika.

3. Zakres zastępstwa sprawowanego przez wyznaczonego pracownika rozciąga się na wszystkie
     czynności, należące do właściwości kierownika referatu.

DZIAŁ VI

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH REFERATÓW

I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 29.

Wszystkie referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, w związku z wykonywaniem zadań Gminy mają w szczególności następujące obowiązki:

 1. 1)organizowanie realizacji i wykonywanie zadań, wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego, wiążących aktów organów państwowych oraz uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 2. 2)prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji
  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z udzielonym upoważnieniem,
 3. 3)współdziałanie z radnymi, komisjami Rady i innymi jednostkami samorządowymi, administracją rządową, jednostkami państwowymi, spółdzielczymi, prywatnymi, organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami w realizacji zadań,
 4. 4)opracowywanie projektów wytycznych dla innych jednostek organizacyjnych
  z określeniem zadań i czynności jakie mają być podjęte oraz terminów ich wykonania
  i składania sprawozdań,
 5. 5)przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwianiu skarg i wniosków,
 6. 6)rozpatrywanie wniosków senatorów, posłów i radnych, wniosków komisji Rady, wniosków i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,
 7. 7)rozpatrywanie skarg kierowanych do Wójta, referatów i samodzielnych stanowisk, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg,
 8. 8)prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i ochroną mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 9. 9)opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
 10. 10)zasięganie opinii sołtysów i nad sołeckich w sprawach o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectw.

§ 30.

Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy, w zakresie funkcjonowania Urzędu mają
w szczególności następujące obowiązki:

 1. 1)zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych im zadań,
 2. 2)współdziałanie z innymi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi umożliwiające szybkie i jednolite prowadzenie, załatwienie spraw,
 3. 3)przygotowanie projektów aktów prawnych, zarządzeń wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał Rady w sprawach wynikających z zakresu działania referatów
  i samodzielnych stanowisk,
 4. 4)usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatów i samodzielnych stanowisk na rzecz właściwego i terminowego załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
 5. 5)podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
 6. 6)informowanie o swojej pracy i podejmowanych przedsięwzięciach kierownictwa urzędu
  i kierowników jednostek współpracujących,
 7. 7)realizacja ustawy prawo zamówień publicznych w tym bezwzględne przestrzeganie
  i stosownie obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa,
 8. 8)prowadzenie spraw dotyczących harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki, wynikających z ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym referatu i samodzielnych stanowisk,
 9. 9)samokształcenie i szkolenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników.

DZIAŁ VII

 

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ REFERATÓW

I SAMODZIELNYCH STANOWISK

§ 31.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego
i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w tym w szczególności:

 1. 1)rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. 2)sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. 3)sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. 4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. 5)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. 6)stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia związku małżeńskiego,
 7. 7)wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
 8. 8)zmiana imion i nazwisk,
 9. 9)sporządzanie wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeństwa jubilatom obchodzącym złote gody,
 10. 10)organizowanie uroczystości jubileuszowych złotych godów.

§ 32.

Do zadań Referatu Administracyjno-Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. 1)zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady i jej komisji,
 2. 2)przygotowywanie we współpracy z sekretariatem i właściwymi merytorycznie komórkami dotyczącymi projektów uchwał Rady, jej komisji oraz zarządzeń, decyzji
  i postanowień Wójta oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. 3)przechowywanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy Gminy,
 4. 4)przekazywanie korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 5. 5)przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. 6)podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,
 7. 7)protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań oraz spotkań,
 8. 8)prowadzenie rejestru uchwał Rady, komisji Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 9. 9)prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 10. 10)prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady oraz koordynacja ich rozpatrywania,
 11. 11)prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego publikowanych
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
 12. 12)organizowanie szkoleń radnych,
 13. 13)organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, prowadzenie centralnego rejestru skarg, nadzór nad prawidłową organizacją przyjęć mieszkańców w Urzędzie,
 14. 14)prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje i wnioski senatorów i posłów,
 15. 15)prowadzenie ewidencji decyzji i zarządzeń Wójta,
 16. 16)przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień Wójta dla pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,
 17. 17)przyjmowanie wszystkich pism wpływających do Urzędu, przyjmowanie do dekretacji przez Wójta lub Zastępcę Wójta i ich rejestrację,
 18. 18)wysyłanie korespondencji Urzędu,
 19. 19)prowadzenie ewidencji i zbioru regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych,
 20. 20)prowadzenie ewidencji przepisów prawa gminnego,
 21. 21)prowadzenie spraw osobowych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wójtowi,
 22. 22)organizowanie i prowadzenie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 23. 23) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
 24. 24)prowadzenie spraw płacowych w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych i innych w zakresie kadr,
 25. 25)współpraca z Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych,
 26. 26)prowadzenie spraw wyjaśniających w zakresie spraw osobowych, przygotowywanie materiałów i wniosków do decyzji Wójta,
 27. 27)wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie prawa pracy na polecenie Wójta,
 28. 28)organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników samorządowych,
 29. 29)prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich i podyplomowych studentów szkół wyższych i średnich,
 30. 30)prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,
 31. 31)prowadzenie kancelarii ogólnej, centrali telefonicznej oraz łączności w budynku Urzędu,
 32. 32)prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem aktów promulgacyjnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego i innych wydawnictw urzędowych i prasy,
 33. 33)zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic oraz ich likwidacja,
 34. 34)planowanie i realizacja wydatków rzeczowych administracji,
 35. 35)wnioskowanie w sprawach przyznawania ryczałtów i limitów kilometrów dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
 36. 36)nadzór nad ochroną mienia społecznego oraz utrzymaniu czystości i porządku w obiektach Urzędu,
 37. 37)nadzór nad pracownikami obsługi,
 38. 38)sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego, rozwojem i eksploatacją oprogramowania, administrowaniem systemem komputerowym i bazą danych, tworzenie bazy danych statystycznych,
 39. 39)sprawowanie nadzoru nad zgodnością stosowanych metod i form przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 40. 40)sygnalizowanie Wójtowi lub właściwym kierownikom referatów wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania zabezpieczenia zbiorów danych osobowych,
 41. 41)prowadzenie ewidencji:
  1. a)zbioru danych osobowych występujących w Urzędzie,
  2. b)osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  3. c)użytkowników systemu komputerowego,
 42. 42)nadzorowanie zatrudnionego informatyka w zakresie prowadzania i kontroli działania mechanizmów uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu komputerowego,
 43. 43)przygotowanie dokumentów zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, w tym równie zgłoszeń zmian wprowadzonych w zbiorach danych po ich rejestracji,
 44. 44)opracowanie i wdrożenie programu szkolenia pracowników Urzędu w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego,
 45. 45)organizowanie i prowadzenie wyborów: do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wójta, prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendów i spisów w zakresie przewidzianym ustawami i przepisami szczegółowymi,
 46. 46)przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 47. 47)wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu Kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 48. 48) składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
 49. 49)prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
 50. 50)nadzór nad kotłowniami będącymi własnością Gminy,
 51. 51)prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznych,
 52. 52)analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczenie opłat z tym związanych,
 53. 53)zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 54. 54)zaopatrzenie materiałowo techniczne na cele biurowe oraz prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 55. 55)gospodarowania środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 56. 56)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń poligraficznych w Urzędzie,
 57. 57)prowadzenie ewidencji księgozbioru Urzędu,
 58. 58)zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej i kancelaryjnej-technicznej pracy Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,
 59. 59)realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń,
 60. 60)współpraca w tym zakresie z organami policji i straży pożarnych,
 61. 61)analizowanie potrzeb jednostek OSP w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt,
 62. 62)obsługa organizacyjna ochotniczych straży pożarnych,
 63. 63)realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 64. 64)prowadzenie rejestru stowarzyszeń,
 65. 65)nadzór nad działalnością jednostek realizujących zadania publiczne w sferze kultury fizycznej,
 66. 66)realizacja innych zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej,
 67. 67)współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywnej walki z bezrobociem w szczególności przy organizowaniu robót publicznych i prac interwencyjnych,
 68. 68)wymiana informacji w zakresie pośrednictwa pracy z instytucjami rynku pracy,
 69. 69)współpraca z powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie organizowania szkoleń związanych z aktywnością na rynku pracy,
 70. 70)prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
  z zastrzeżeniem kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego oraz informacji niejawnych
  i stanowiących tajemnicę służbową,
 71. 71)przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 72. 72)przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej jej ewidencji,
 73. 73)udostępnianie dokumentacji,
 74. 74)inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu
  i przekazanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego.
 75. 75)współdziałanie z publicznymi i nie publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 76. 76)nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,

§ 33.

1. Do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

 1. 1)informowanie Wójta o ewentualnych zagrożeniach niewykonania planu dochodów lub
  o przewidywanym znacznym przekroczeniu planu wydatków,
 2. 2)nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych
  w tym nad opracowywaniem i realizacją ich rocznych planów finansowych,
 3. 3)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy,
 4. 4)prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Urzędu, funduszy oraz środków specjalnych, których obsługę finansową powierzono Urzędowi,
 5. 5)nadzór i kontrola nad przygotowaniem projektów a następnie przestrzeganie zapisów określonych w zatwierdzonych przez Wójta harmonogramach finansowych, opracowywanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 6. 6)obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych i udzielanych przez Gminę,
 7. 7)obsługa wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 8. 8)wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami,
 9. 9)prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie
  i składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie należnego podatku,
 10. 10)ewidencjonowanie składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 11. 11)pobór i windykacja należności za oddane w użytkowanie, w dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy oraz innych należności Gminy
 12. 12)pobór opłaty skarbowej w trybie ustawy o opłacie skarbowej,
 13. 13)zarządzanie finansami w ramach posiadanych pełnomocnictw (w tym dokonywanie lokat bankowych),
 14. 14)współpraca przy opracowywaniu części finansowej wniosków dla pozyskania funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
 15. 15)opracowywanie projektu uchwały budżetowej i przedkładanie go Wójtowi,
 16. 16)przygotowanie projektu układu wykonawczego budżetu Gminy,
 17. 17)przygotowanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 18. 18)przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy, zmian w układzie wykonawczym oraz zmian w harmonogramie realizacji dochodów
  i wydatków,
 19. 19)przygotowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat stanowiących dochody Gminy oraz przygotowanie uchwał,
 20. 20)sporządzanie informacji i analiz niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawach gospodarki finansowej Gminy,
 21. 21)sporządzanie projektów informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 22. 22)sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami prawa,
 23. 23)sporządzanie propozycji zmian w budżecie Gminy,
 24. 24)sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w innych sprawach dotyczących budżetu i finansów,
 25. 25)wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych,
 26. 26)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody Gminy,
 27. 27)podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności Gminy, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 28. 28)nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów podatków i opłat lokalnych,
 29. 29)wydawanie zaświadczeń, których podstawą są informacje zawarte w ewidencji podatkowej,
 30. 30)prowadzenie ksiąg pomocniczych (analityki) w zakresie naliczania i poboru podatków
  i opłat lokalnych,
 31. 31)sporządzanie sprawozdań cząstkowych z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na potrzeby sprawozdań przewidzianych przepisami prawa,
 32. 32)prowadzenie obsługi kasowej,
 33. 33)opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zakładowego planu kont oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 34.

Do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy także wypełnianie innych, nie wymienionych wyżej obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu rachunkowości, podatków oraz finansów publicznych.

§ 35.

Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. 1)przygotowanie dokumentacji przetargowej i organizacja przetargów objętych przepisami o zamówieniach publicznych,
 2. 2)pełnienie obowiązków inwestora bezpośredniego lub inwestora zastępczego,
 3. 3)przygotowanie umów o prace projektowe, wykonawstwo, sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i aktualizacji ich wycen,
 4. 4)inicjowanie i koordynacja zadań wspólnych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy, wraz ze sposobem ich finansowania,
 5. 5)opisywanie celowości i koordynacja inicjowanych przez mieszkańców gminy inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej,
 6. 6)dokonywanie ocen inwestycji komunalnych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu prowadzącymi inwestycje gminne we własnym zakresie,
 7. 7)prowadzenie rejestru dokumentacji projektowych dla zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd,
 8. 8)współudział w opracowaniu programu rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
 9. 9)wnioskowanie w sprawach zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
 10. 10)tworzenie wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie inwestycji i remontów: obiektów inżynierskich i uzbrojenia terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne, komunalnego budownictwa mieszkalnego, obiektów służby zdrowia, szkolnictwa, sportu
  i terenów rekreacyjnych,
 11. 11)przygotowanie i prowadzenie inwestycji wymienionych w punkcie 10,
 12. 12)przekazywanie wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,
 13. 13)opiniowanie możliwości korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej na nowych terenach zabudowy,
 14. 14)wnioskowanie w sprawie oznakowania dróg gminnych i publicznych oraz lokalizacji przystanków komunikacji publicznej,
 15. 15)koordynacja i nadzór nad elektryfikacja sieci NN na terenie gminy (współfinansowanie),
 16. 16)realizacja umów na dostawę energii i konserwacje oświetlenia ulicznego,
 17. 17)sprawy finansowania i rozliczeń kosztów oświetlenia ulicznego,
 18. 18)planowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego,
 19. 19)opinie i uzgodnienia oraz nadzór nad lokalizacją przystanków komunikacji,
 20. 20)okresowe przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
 21. 21)wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg właściwych kategorii oraz prowadzenie ewidencji dróg gminnych i ich oznakowania,
 22. 22)nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych – uzgadnianie projektów zmian w organizacji ruchu i oznakowania dróg,
 23. 23)bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ciągów pieszych,
 24. 24)organizacja akcji zimowego utrzymania dróg oraz nadzór nad jej realizacją,
 25. 25)wydawanie zezwoleń na czasowe zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, stawianie tablic informacyjnych i reklam oraz naliczanie opłat za te czynności,
 26. 26)wydawanie warunków technicznych wykonania wjazdów na drogi gminne,
 27. 27)konserwacja rowów odwadniających i melioracji szczegółowych będących własnością Gminy,
 28. 28)utrzymanie poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych,
 29. 29)wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny,
 30. 30)nadzorowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 31. 31)zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 32. 32)prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych,
 33. 33)prowadzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi postępowań przetargowych,
 34. 34)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień powyżej 6000 EURO,
 35. 35)udzielanie konsultacji dotyczących realizacji przepisów o zamówieniach publicznych
  w jednostkach organizacyjnych gminy,
 36. 36)reprezentowanie Urzędu, w ramach udzielanych upoważnień, w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz z innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
 37. 37)poszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środków finansowych od podmiotów zewnętrznych, w szczególności
  w ramach unijnych programów pomocowych oraz innych o podobnym charakterze, dostępnych dla gminy lub jej jednostek organizacyjnych,
 38. 38)opracowywanie wniosków o pozyskanie środków w ramach wybranych programów,
 39. 39)koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczenia poszczególnych projektów w Urzędzie,
 40. 40)pomoc i konsultacje dla jednostek organizacyjnych Gminy w procesie pozyskania środków pomocowych,
 41. 41)reprezentowanie gminy w kontaktach z instytucjami, dysponentami funduszy pomocowych (unijnych i innych potencjalnie dostępnych) w ramach udzielonych upoważnień,
 42. 42)bieżąca aktualizacja i nadzór nad stroną internetową Gminy, również w zakresie informacji gospodarczych, w szczególności o nieruchomościach stanowiących mienie gminne, a przeznaczonych do wykorzystania komercyjnego (dzierżawa, najem, sprzedaż),
 43. 43)gromadzenie informacji o Gminie dla celów promocyjnych,
 44. 44)przygotowanie materiałów promujących Gminę,
 45. 45)utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 46. 46)organizowanie współpracy z gminami partnerskimi z zagranicy,
 47. 47)gromadzenie i przekazywanie informacji o działalności gminy, organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej,
 48. 48)pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących rozwojowi lokalnemu, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarządowymi,
 49. 49)promowanie programów i rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
 50. 50)nadzór nad całością prac związanych z informatyzacja Urzędu,
 51. 51)obsługa informatyczna Urzędu,
 52. 52)administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych
  w tym zakresie,
 53. 53)zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi
  w Urzędzie,
 54. 54)prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 55. 55)udzielanie informacji publicznej,
 56. 56)zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu wprowadzania danych na urzędową stronę internetową Biuletyn Informacji Publicznej,
 57. 57)wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
  w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów
  i stosowania podpisu elektronicznego.
 58. 58)zarządzanie lokalami użytkowymi mienia gminnego,
 59. 59)zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości, z których wyodrębniono lokale użytkowe mienia gminnego,
 60. 60)przejmowanie lokali użytkowych,
 61. 61)prowadzenie spraw egzekucyjnych lokali użytkowych mienia gminnego,
 62. 62)prowadzenie rejestru gruntów i budynków użytkowych mienia gminnego,
 63. 63)przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego oraz w związku z przetargami,
 64. 64)sporządzanie i rejestracja umów zbycia i obciążenia nieruchomości,
 65. 65)przygotowanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na terenie gminy,
 66. 66)tworzenie zasobu gruntów gminnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele w tym pod inwestycje gminne,
 67. 67)regulacja stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego,
 68. 68)prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu nieruchomości,
 69. 69)przygotowanie dokumentacji dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej,
 70. 70)w razie naruszenia granic referat przeprowadza wizje na terenie, również w sprawach prowadzonych przez inne komórki,
 71. 71)sporządzanie informacji w tym rocznej o stanie mienia komunalnego Gminy Borzecin,
 72. 72)prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa ppoż i przeglądów okresowych obiektów komunalnych Gminy będących w zarządzie Urzędu Gminy.

§ 36.

Do zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 1. 1)realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przeznaczenie gruntów na cele nie rolnicze lub nie leśne, wyłączanie gruntów
  z produkcji, rekultywacja nieużytków),
 2. 2)organizacja i realizacja profilaktyki upraw w zakresie produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej (środki ochrony roślin, terminy oprysków, usługi weterynaryjne, szkolenia rolników),
 3. 3)opiniowanie działalności gospodarstw rolnych ( uprawy i hodowle),
 4. 4)współpraca z jednostkami nadrzędnymi oraz innymi organizacjami w zakresie produkcji rolniczej, jakość gleb, ochrony roślin i rozwoju produkcji zwierzęcej a także terenów leśnych,
 5. 5)udział w komisjach orzekających o przydatności gruntów pod uprawy roślinne i do hodowli zwierzęcej,
 6. 6)współpraca przy organizacji profilaktyki weterynaryjnej na terenie Gminy,
 7. 7)realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 8. 8)wydawanie zezwoleń oraz rejestracja psów rasy uznanej za agresywna,
 9. 9)organizacja ochrony nad bezdomnymi psami,
 10. 10)nadzór nad kołami łowieckimi w zakresie ustalania planów odstrzałów oraz zwalczania wścieklizny,
 11. 11)nadzór i realizacja zalesień gruntów leśnych będących własnością Gminy,
 12. 12)organizacja i przeprowadzenie spisu rolnego ( przygotowanie materiałów, weryfikacja list, sprawozdawczość)
 13. 13)nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska,
 14. 14)nadzór i kontrola użytkowników maszyn i urządzeń nad prawidłowym eksploatowaniem pod względem uciążliwości dla środowiska,
 15. 15)nadzór i kontrola użytkowników w sposób szczególny korzystających ze środowiska - wydobywających kopaliny i inne minerały na terenie Gminy – wydawanie odpowiednich decyzji i postanowień w tym zakresie,
 16. 16)współpraca z państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie,
 17. 17)nadzór nad stanem sanitarnym na terenie Gminy – okresowe przeglądy sanitarne, realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy,
 18. 18)organizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy,
 19. 19)organizacja i nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci,
 20. 20)prowadzenie uzgodnień w zakresie zagospodarowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia,
 21. 21)opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
 22. 22)wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzew i krzewów oraz prowadzenie egzekucji karnych za naruszenie przepisów w tym zakresie,
 23. 23)przygotowanie opinii w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 24. 24)wydawanie opinii w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie,
 25. 25)opracowanie i realizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Gospodarki Odpadami – przyjętego uchwałą Rady,
 26. 26)opracowanie i realizacja Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska,
 27. 27)wydawanie decyzji w zakresie dopuszczenia firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych (stałych i ciekłych),
 28. 28)utrzymanie zieleni wokół obiektów mienia gminnego,
 29. 29)koordynacja sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego,
 30. 30)wydawanie wypisów i wyrysów z aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, także z uchylonych i nieobowiązujących,
 31. 31)prowadzenie rejestrów wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę oraz przechowywanie oryginałów planów zagospodarowania przestrzennego uchylonych
  i nieobowiązujących,
 32. 32)wydawanie decyzji ustalającej warunki zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 33. 33)wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 34. 34)przygotowanie dokumentacji w związku z ewentualnymi odszkodowaniami za poniesioną szkodę rzeczywistą wynikającą z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacją zapisów zawartych w uchwałach Rady Gminy dotyczących tzw. opłat planistycznych,
 35. 35)wydawanie zaświadczeń dotyczących zmian w budowie obiektu w zakresie ich zgodności z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 36. 36)wydawanie zaświadczeń stwierdzających zgodność (sprzeczność) projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego,
 37. 37)opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 38. 38)wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu,
 39. 39)wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach
  i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 40. 40)składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury,
 41. 41)działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
 42. 42)prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy,
 43. 43)referat wykonuje zadania wynikające z ustawy – Prawo wodne,
 44. 44)rozstrzyganie spraw spornych w związku z naruszeniem stosunków wodnych na gruncie,
 45. 45)działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 46. 46)czynny udział w pracach Komitetu Przeciwpowodziowego w czasie akcji oraz prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
 47. 47)koordynowanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych,
 48. 48)prowadzenie rejestrów numeracji budynków,
 49. 49)wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
 50. 50)wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków do celów prawnych,
 51. 51)przygotowanie projektów uchwał i rozstrzygnięć w przedmiocie wprowadzenia lub zmiany numeracji nieruchomości,
 52. 52)zarządzanie lokalami mieszkaniowymi mienia gminnego,
 53. 53)zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości, z których wyodrębniono lokale mieszkaniowe mienia gminnego,
 54. 54)przejmowanie lokali mieszkaniowych,
 55. 55)prowadzenie spraw egzekucyjnych lokali mieszkaniowych mienia gminnego,
 56. 56)prowadzenie rejestru gruntów i budynków mieszkaniowych mienia gminnego,
 57. 57)przygotowanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 58. 58)przygotowanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji,
 59. 59)przygotowanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 60. 60)przygotowanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
 61. 61)rejestracja podmiotów świadczących usługi turystyczne, a w szczególności rejestrowanie obiektów, w których prowadzona jest działalność hotelarska i prowadzenie ich ewidencji,
 62. 62)działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 63. 63)współpraca z instytucjami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, polegająca na podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 64. 64)konsultacja przy projektowaniu i organizowaniu różnych form szkoleń dla przedsiębiorców zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,
 65. 65)współpraca i zapewnienie pomocy merytorycznej dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej zwana „Gminną Komisją”) przy tworzeniu i realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 66. 66)koordynacja realizacji zadań wynikających z gminnego programu , w tym:
 67. a)organizowanie zaplanowanych szkoleń,
 68. b)opracowywanie projektów budżetu i zmian w budżecie Gminy w zakresie związ realizacją programu,
 69. c)koordynacja i kontrola merytoryczna wydatków związanych z realizacją programu,
 70. 67)zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej dla Gminnej komisji,
 71. 68)badanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z wymogami ustawy i uchwałami Rady gminy,
 72. 69)przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 73. 70)przygotowanie decyzji odmawiających wydanie zezwolenia,
 74. 71)nadzór nad funkcjonowaniem transportu publicznego na terenie gminy,
 75. 72)koordynacja rozkładu jazdy przewoźników,
 76. 73)prowadzenie innych spraw powierzonych przez Wójta.

§37.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych i obrony cywilnej należy:

 1. 1)przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
 2. 2)przygotowanie dokumentacji dla potrzeb powiatowej komisji poborowej,
 3. 3)prowadzenie wykazów poborowych korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, oraz skierowanych do służby zastępczej, poszukiwanych za niestawiennictwo do poboru, ustalenie przyczyn niestawiennictwa,
 4. 4)przygotowanie decyzji w sprawie uznania żołnierzy za pozostających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin,
 5. 5)przygotowanie decyzji o nakładaniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju; prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 6. 6)realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 7. 7)sprawowanie nadzoru nad aktualizacją zestawów zadań obronnych,
 8. 8)utrzymanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania,
 9. 9)ustalenie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników urzędu na czas wojny,
 10. 10)określanie jednostek organizacyjnych, które będą realizować zadania obronne, ustalanie dla nich zakresu czynności,
 11. 11)opracowywanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,
 12. 12)prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
 13. 13)opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej,
 14. 14)planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną,
 15. 15)zorganizowanie i przygotowanie do działań sił OC,
 16. 16)aktualizacja planów działań formacji OC,
 17. 17)planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków OC do likwidacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof,
 18. 18)opracowywanie i aktualizowanie planów:

a)ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych,

b)zastępczego miejsca szpitalnego,

 1. 19)współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,
 2. 20)przygotowywanie działań systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 3. 21)współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 4. 22)planowanie i organizacja działalności szkoleniowo – popularyzacyjne,
 5. 23)prowadzenie w powyższym zakresie szkoleń,
 6. 24)gromadzenie informacji o stanach nadzwyczajnych i stanach zagrożenia na terenie Gminy,
 7. 25)wypracowywanie wskazówek w zakresie usuwania zagrożeń,
 8. 26)kierowanie kancelarią tajną,
 9. 27)prowadzenie rejestru spraw poufnych i zastrzeżonych,
 10. 28)wykonywanie poleceń Wójta i koordynacja pracy Urzędu w zakresie usuwania zagrożeń,

Szczegółowe uregulowania pracy Urzędu w czasie sytuacji kryzysowych zawierają odrębne zarządzenia Wójta.

§38.

Zadania pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych wykonuje pracownik zatrudniony przy innych pracach w Urzędzie, który w zakresie ich wykonywania podlega bezpośrednio Wójtowi.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych wewnątrz urzędu wykonuje następujące zadania:

 1. 1)zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych we wszystkich komórkach urzędu,
 2. 2)zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych

     w Urzędzie,

 1. 3)prowadzi okresowe kontrole stanu informacji niejawnych oraz kontrole przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów o ochronie tych informacji,
 2. 4)prowadzi okresowe kontrole prawidłowości ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 3. 5)szkoli pracowników Urzędu w zakresie informacji niejawnych,
 4. 6)wyjaśnia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
  i w razie zaistnienia – zawiadamia Wójta i właściwe służby ochrony państwa,
 5. 7)opracowuje szczegółowe wymagania w zakresie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – uzyskiwania ich zatwierdzenia przez Wójta,
 6. 8)opracowuje, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, plan postępowania
  z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnice państwową,
 7. 9)na pisemne polecenie Wójta prowadzi postępowanie sprawdzające zwykłe
  w odniesieniu do pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
 8. 10)wydaje lub odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa – upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, przekazuje poświadczenia osobie sprawdzanej i zawiadamia o tym Wójta,
 9. 11)zawiadamia na piśmie Wójta o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 10. 12)przechowuje akta zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
 11. 13)prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach , z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 12. 14)prowadzi ewidencję osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawny oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową,
 13. 15)dokonuje okresowych przeglądów stanowisk oraz sporządza i aktualizuje wykaz stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 14. 16)pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje bezpośrednio pracę kancelarii
  tajnej,
 15. 17)funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni osoba zajmująca stanowisko ds. wojskowych i OC,
 16. 18)pełnomocnik jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika przejmującego kancelarię
  w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii,
 17. 19)kierownik kancelarii tajnej prowadzi rejestr spraw poufnych i zastrzeżonych.

§ 39.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ewidencji i dowodów osobistych należy:

 1. 1)prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców w postaci kart osobowych mieszkańców,
 2. 2)prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 3. 3)prowadzenie i aktualizacji komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,
 4. 4)prowadzenie rejestru wyborców,
 5. 5)prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,
 6. 6)wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań z Urzędu,
 7. 7)wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
 8. 8)współdziałanie z PESEL, TBD, USC Urzędami Gminy, organami policji i wojskowymi
  w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawieniem dokumentu tożsamości,
 9. 9)sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów (np. przedpoborowych),
 10. 10)nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej,
 11. 11)załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 12. 12)wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 13. 13)prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej.

§40.

Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i bieżącej pomocy prawnej należy:

 1. 1)opracowywanie projektu rocznego kontroli wewnętrznej i innych aktów normatywnych
  w zakresie wykonywania kontroli, w tym kontroli 5% wydatków budżetu,
 2. 2)prowadzenie kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, której przedmiotem jest badanie gospodarowania środkami publicznymi w zakresie:

       a) zgodności z prawem, przepisami wewnętrznymi, przyjętymi strategiami
           i procedurami,

       b) celowości i gospodarności,

       c) prawidłowość wykorzystania i rozporządzania mieniem gminnym,

       d) analizy i oceny środków kontroli w jednostce,

 1. 3)prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
 2. 4)przedstawianie wyników i wniosków pokontrolnych,
 3. 5)prowadzenie rekontroli,
 4. 6)uczestnictwo w opracowaniu projektów aktów prawnych organów Gminy oraz decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie ich zgodności z prawem.

§ 41.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Geodezji należy:

 1. 1)prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziału nieruchomości,
 2. 2)prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości:

       a) przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,

       b) analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne),

       c) orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,

       d) przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu,

       e) kompletowanie dokumentów i przesyłanie do ewidencji gruntów,

     3) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości:

       a) analiza i ocena operatów pomiarowych przedłożonych do zatwierdzenia,

       b) wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przesyłanie kompletu dokumentów do  

           zmian w ewidencji gruntów.

§ 42

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Oświaty należy:

 1. 1)Koordynowanie działań organu prowadzącego w zakresie nadzoru nad

funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy.

 1. 2)Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.
 2. 3)Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie zgodnego z prawem wdrażania przepisów płacowych.
 3. 4)Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowych.
 4. 5)Organizowanie konkursów i obsługa komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
 5. 6)Obsługa komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. 7)Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach oświatowych.
 7. 8)Prowadzenie dokumentacji, związanej z oceną pracy dyrektora szkoły, przedszkola.
 8. 9)Koordynowanie działań w zakresie dowożenia dzieci do szkół.
 9. 10)Prowdzenie spraw w zakresie przyznawania stypendiów.
 10. 11)Obsługa narad z dyrektorami szkół.
 11. 12)Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań dot. funkcjonowania szkół i przedszkoli.
 12. 13)Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz przygotowanie ich do zatwierdzenia.
 13. 14)Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów szkół.
 14. 15)Opracowywanie zasad (regulaminów) wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli i szkół.
 15. 16)Opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży szkolnej w świetlicach szkolnych.
 16. 17)Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta dyrektorom, nauczycielom i uczniom.
 17. 18)Opracowanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów.
 18. 19)Koordynowanie współpracy szkół ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej i turystyki w celu jej upowszechniania.
 19. 20)Współprca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej nad dziećmi w przedszkolach i szkołach.
 20. 21)Organizowanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomocy społecznej dla najuboższych uczniów.
 21. 22)Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
 22. 23)Realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 23. 24)Współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich działalności.
 24. 25)Prowadzenie dokumentacji konkursowej na zadania publiczne Gminy.
 25. 26)Sporządzanie sprawozdań z realizacji współpracy z

           pozarządowymi.

 

 

DZIAŁ VIII

 

ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW I PODPISYWANIA PISM

 

§ 43.

1. Do wyłącznej właściwości Wójta należy podpisywanie następujących pism:

   1) pisma zastrzeżone do podpisu Wójta przepisami prawa lub mające ze względu

       na swój charakter specjalne znaczenie,

   2) pisma stanowiące korespondencję do organów administracji rządowej, jednostek  

       samorządu terytorialnego, związków i porozumień międzygminnych, sądów,

   3) pisma stanowiące korespondencję do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   4) informacje dotyczące Gminy adresowane do Rady oraz do Komisji stałych i

       doraźnych,

   5) materiały na sesje Rady i posiedzenia Komisji,

   6) umowy o pracę z pracownikami Urzędu,

   7) umowy o pracę z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

   8) angaże pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

   9) zakresy czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek

       organizacyjnych ( projekty zakresów czynności przygotowują Kierownicy

       Referatów )

10) arkusze ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,

11) odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,

12) decyzje administracyjne w sprawach, w których nie zostało udzielone

       upoważnienie,

13) zarządzenia wewnętrzne,

14) zarządzenia wydawane w zakresie kompetencji Wójta jako organu Gminy,

15) wydawane przez Wójta pisemne polecenia służbowe,

16) odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, posłów i senatorów,

17) zalecenia pokontrolne wydawane w wyniku przeprowadzonych kontroli

       wewnętrznych,

2. Zastępca Wójta podpisuje pisma dotyczące spraw objętych swoim zakresem

   działania oraz spraw powierzonych przez Wójta zgodnie z § 8 niniejszego

   regulaminu.

3. Sekretarz Gminy podpisuje:

   1) pisma dotyczące funkcjonowania Urzędu nie zastrzeżone do podpisu Wójta i

       Zastępcy Wójta,

   2) korespondencję z zakresu spraw powierzonych przez Wójta,

4. Skarbnik Gminy podpisuje:

   1) pisma prawnie zastrzeżone do podpisu Skarbnika Gminy,

   2) korespondencję nie zastrzeżoną do podpisu Wójta i Zastępcy Wójta, a dotyczącą

       działalności finansowej Gminy, realizowanej w oparciu o budżet Gminy oraz

       obowiązujące przepisy.

5. Kierownicy referatów podpisują pisma:

   1) w sprawach dot. prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu

       działania danego referatu,

   2) nie zastrzeżone do podpisu Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,

   3) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w

         ramach posiadanego pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta,

  

§ 44.


1. Dokumenty przedstawione do podpisu Wójtowi, jego Zastępcy i Sekretarzowi powinny być uprzednio parafowane przez kierownika referatu oraz muszą zawierać nazwisko i stanowisko pracownika, który je opracował.
2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych przy załatwianiu spraw określa instrukcja kancelaryjna.
3. W Urzędzie prowadzi się rejestry kancelaryjne oraz spisy spraw.

§ 45.


1. Kwalifikacja poczty przychodzącej należy do Wójta i Zastępcy Wójta.
2. Stanowiska pracy prowadzą dokumentację oraz spisy załatwianych spraw i listów.

 

 

DZIAŁ IX

 

PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA AKTÓW PRAWNYCH

 

§ 46.

Aktami prawnymi Rady i Wójta są akty zawierające przepisy gminne w formie uchwał i zarządzeń.

§ 47.


Przygotowanie projektów aktów prawnych należy do właściwych referatów i samodzielnych stanowisk pracy przy współudziale radcy prawnego Urzędu.

§ 48.


1. Projekty aktów prawnych winny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej, wynikających z odrębnych unormowań, a w szczególności:
1) projekt aktu prawnego winien powoływać przepis prawny upoważniający do jego wydania,
2) treść i redakcja projektu winna być jasna i zwięzła, z zachowaniem jednolitej terminologii       wynikającej z obowiązujących przepisów,
3) ściśle określać datę wejścia w życie i wskazywać jednostkę zobowiązaną do jego wykonania,
2. Treść aktów prawnych należy ujmować w paragrafy, ustępy, punkty i litery,
3. Projekt aktu prawnego winien być uzasadniony z uwzględnieniem aspektów prawnych,
4. Jeżeli wydanie aktu prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga zgody lub porozumienia z określonymi organami, instytucjami lub organizacjami, projekt tego aktu należy przedstawić tym jednostkom celem zajęcia stanowiska,
5. Projekt aktu prawnego opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym radca prawny,
6. Ostateczny projekt uchwały Rady Gminy musi być zaakceptowany przez Wójta.

§ 49.


1. Uchwały Rady rejestruje i prowadzi ich zbiór Referat Administracyjno – Organizacyjny.
2. Zarządzenia, postanowienia, opinie i inne decyzje Wójta rejestruje i prowadzi ich zbiór Referat Administracyjno-Organizacyjny.
3. Referat Administracyjno – Organizacyjny przedkłada Wojewodzie Małopolskiemu uchwały Rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
4. Zbiory przepisów gminnych udostępniane są do powszechnego wglądu na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Dział X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50.

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.


SCHEMAT ORGANIZACYJNY UG W BORZĘCINIE

SCHEMAT-ORGANIZACYJNY 

 


 


 

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information