Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. | imieniny: Włodzimierza, Henryka
POMOC SPOŁECZNA PDF Drukuj Email

POMOC SPOŁECZNA- RODZAJE   POMOCY, FORMY ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH UDZIELANIA

POMOC SPOŁECZNA- RODZAJE   POMOCY, FORMY ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH UDZIELANIA

Ramy zadaniowe pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009roku, nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Pomoc społeczna umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej ( minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej ( marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna polega w szczególności na :

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w każdej gminie utworzony jest ośrodek pomocy społecznej. 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez OPS:

 • udzielanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 • świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom,
 • analizę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • współdziałania z grupami i społecznościami lokalnymi mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 • organizowanie różnorodnych form pomocy,
 • inspirowanie i podejmowanie działań profilaktycznych,
 • współdziałanie z organizacjami charytatywnymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami, organizacjami społecznymi i fundacjami, związkami wyznaniowymi w celu realizacji określonych zadań w zakresie pomocy społecznej,
 • wykonywanie innych zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.

W ośrodkach tych można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Świadczenia pieniężne m.in.:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

Świadczenia niepieniężne w szczególności:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
 • społecznym,
 • niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie,
 • zapewnienie posiłku ,
 • pomoc rzeczowa,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w          
 • miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym,
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach,
 • schroniskach, domach dla bezdomnych  i innych miejscach do tego przeznaczonych, 

Główne zasady udzielania pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek
 2. zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
 3. zaświadczenie o stanie zdrowia
 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 5. zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 6. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
 7. inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy i udokumentowania określonej sytuacji życiowej.

Sposób załatwienia:

 • Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.
 • Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
 • Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie.

 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ( art.7 ustawy o pomocy społecznej)

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietności,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą ------------ 477 zł.
 • na osobę w rodzinie ------------------------------- 351 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wyżej wymienionych.

 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 80 % z budżetu państwa.

 

Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa .
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia niepieniężne:

 

 • Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
  Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
  Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele)
 • W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniana jest pomoc w zakresie dożywiania : dzieciom, młodzieży oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym. Pomoc ta jest przyznawana bezpłatnie osobom i rodzinom jeżeli ich dochód nie przekracza 150 % kryterium ustawowego przy jednoczesnym występowaniu przesłanek o których mowa na wstępie.
 • Sprawienie pogrzebu
  Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna
  Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
 • Usługi opiekuńcze

Przysługują:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona,

- osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

- usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

- Odpłatność za ww. usługi  określa uchwała Rada Gminy.

 

 

 

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).


Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad środowiskowy

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 


 

Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w formie pracy socjalnej zajmujemy się  szerokim poradnictwem i pomocą z obszaru m.in. :

 • orzecznictwa (pomoc w kompletowaniu i sporządzaniu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności do celów poza rentowych);
 • ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS  (kompletowanie i sporządzanie wniosków o przyznanie  renty  z tytułu niepełnosprawności, renty rodzinnej i innych świadczeń ZUS lub KRUS);                 
 • sądownictwa (przygotowanie i sporządzanie wniosków o alimenty, ustalenie ojcostwa, przywrócenie prawa do renty, o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna prawnego);
 • prokuratury (sprawy dotyczące przemocy w rodzinie);
 • lecznictwa (zamawianie wizyt lekarskich, dokonywanie rejestracji do lekarzy specjalistów, dowóz i uczestniczenie pracowników socjalnych  w  wizytach klientów  u  lekarzy specjalistów,  pośredniczenie w sprawach dotyczących głównie obciążeń za hospitalizację, pomoc w zaopatrzeniu w środki ortopedyczne  z dofinansowaniem oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do uczestnictwa    w turnusie rehabilitacyjnym  z dofinansowaniem);
 • oświaty (w sprawach dotyczących nie tylko rzeczowego przygotowywania do roku szkolnego i dożywiania, ale także rozwoju i wychowania dzieci z rodzin patologicznych);
 • poradnictwa zawodowego: udzielania informacji o organizowanych kursach, ofertach pracy, pomoc  w pisaniu podań o pracę oraz  w  uzyskaniu  zatrudnienia,
 • załatwianie spraw osób chorych psychicznie, podjęcie działań zmierzających do koniecznego umieszczenia osób chorych psychicznie w leczeniu psychiatrycznym bądź w Domu Pomocy Społecznej (skierowanie sprawy do sądu).

Szczegółowych informacji na temat świadczeń oraz innych dostępnych form pomocy będących w kompetencjach pomocy społecznej udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information