Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. | imieniny: Włodzimierza, Henryka
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORZĘCIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin „Białe Ługi I” PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzęcin uchwały nr XLIX/407/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin „Białe Ługi I” zmienionej uchwałą nr LI/429/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Granice obszaru położonego w m. Borzęcin objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski /w ramach prowadzonych konsultacji społecznych/ dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do projektu planu winny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby a także adres poczty elektronicznej, o ile Wnioskodawca taki posiada. We wniosku należy wskazać, czy Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Ponadto Wnioskodawca może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Wnioski winny być wnoszone na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w postaci:

 1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie32-825 Borzęcin 583 G
 2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór formularza wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Borzęcin oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Borzęcin https://bip.malopolska.pl/ugborzecin/ zakładka WÓJT /OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA/ 2024 pod obwieszczeniem dotyczącym niniejszego postępowania.

docxFormularz_wniosku_edytowalny_WORD.docx53.95 KB

Wnioski dotyczące planu należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583 G,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2024 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy w Borzęcinie,
32-825 Borzęcin 583 G, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2024 r. Wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Borzęcin.

Wójt Gminy Borzęcin

Klauzula informacyjna:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583 G i są one podawane w celu składania wniosków do planu miejscowego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Borzęcinie, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 11. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy Borzęcin https://www.borzecin.pl/rodo.html oraz BIP https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,m,306008,klauzula-informacyjna-rodo.html

Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 12.06.2024 r.

zalacznik

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information